Voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden van Hondenschool Goes

I. Algemeen

Alle tussen Hondenschool Goes en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten wordt beheerst door de navolgende voorwaarden:

 1. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 2. Bij aanvang van een cursus / workshop dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.
 3. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers goedkeuring te geven.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 5. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

 

II. Cursus

 1. De hondenschool is gesloten op officiële zon- en feestdagen, mits uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant c.q. per bankbetaling te voldoen, voor of bij aanvang van de cursus.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus / workshop, tenzij punt II-4 van toepassing is.
 4. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar ratio worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld -na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal- aan de cursist gerestitueerd.
 6. Inhaallessen voor de reguliere cursussen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de train(st)er en naar mogelijkheden van de train(st)er ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor de aanvang is afgezegd zonder verklaring van overmacht vervalt het recht op inhalen. Voor workshops is dit niet mogelijk.
 7. Indien door ziekte of overmacht van de train(st)er lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de train(st)er.
 8. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Hondenschool Goes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein en leslocatie(s) van de hondenschool.

 

III. Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de train(st)er zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden -behoudens uitdrukkelijk verzoek van de train(st)er- aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn. De kleding moet afgestemd zijn op het trainen van honden.
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 5. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de train(st)er.
 6. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de train(st)er alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de train(st)er en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
 8. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.
 9. In overleg met de train(st)er is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de train(st)er.


IV. Adviezen

Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool Goes. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Hondenchool Goes.

V. Privacy
Hondenschool Goes, gevestigd aan Gebroeders Spykerstraat 4 4462 GJ Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Silke Heddema is de Functionaris Gegevensbescherming van Hondenschool Goes. Zij is te bereiken via info@hondenschoolgoes.nl 

Hondenschool Goes hecht veel waarde aan kwaliteit: we werken daarom graag samen met andere kwaliteitsaanbieders. We maken - uiteraard binnen de wettelijke kaders - gebruik van uw gegevens voor informatie vanuit onze eigen organisatie, maar ook voor informatie vanuit onze partners. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Voor een overzicht van de partijen, zie VI-5. U heeft recht op inzage / wijziging / verwijderen van uw opgeslagen gegevens, zie artikel VI-7

VI. Europese Privacywetgeving (AVG) van kracht per 25 mei 2018

 • Hondenschool Goes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Gegevens van uw hond.
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondenschoolgoes.nl dan verwijderen wij deze informatie.
 • Hondenschool Goes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Hondenschool Goes neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 • Hondenschool Goes deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hondenschool Goes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hondenschool Goes uw persoonsgegevens aan andere derden, te weten Royal Canin en Reaal Dier & Zorg. Met deze partijen heeft Hondenschool Goes een verwerkersovereeenkomst gesloten.
 • Hondenschool Goes gebruikt cookies.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenschool Goes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hondenschoolgoes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hondenschool Goes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • Hondenschool Goes bewaart voor de eigen administratie gegevens verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst in een beveligde database, welke uitsluitend door de eigenaar van Hondenschool Goes ingezien en gewijzigt dan worden. Hondenschool Goes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hondenschoolgoes.nl
 • Gegevens verstrekt bij het aanmelden voor de Hondenschool Goes nieuwsbrief worden niet verstrekt aan derden en worden opgeslagen bij Laposta, waarmee Hondenschool Goes een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Laposta stelt de gegevens niet beschikbaar aan derden, en bewaart de gegevens in een beveiligde database. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de periodieke nieuwsbrief en 'verjaardag' e-mail van Hondenschool Goes.
 • Gegevens opgeslagen bij Hondenschool Goes worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 • Na verzoek tot verwijderen van gegevens worden deze per direct en definitief verwijderd.

 

 

Kattendijke, februari 2019