Voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden van Hondenschool Goes

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten

I. Algemeen

Alle tussen de Hondenschool Goes en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

 1. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 2. U dient voor de cursus een W.A. verzekering te hebben afgesloten.
 3. Hondenschool Goes aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor door u of uw hond veroorzaakte of geleden schade.
 4. Voorafgaand aan de cursus dient een inentingsbewijs van de hond te overleggen. Honden die niet of onvolledig zijn gevaccineerd kunnen niet worden toegelaten tot de cursus. Titerbepalingen van de dierenarts worden ook geaccepteerd.
 5. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders cq. de wettige vertegenwoordigers mede te ondertekenen.
 6. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 7. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Hondenschool Goes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool.

 

II. Cursus

 1. Bij besmettelijke ziektes zoals oormijt, kennelhoest, diarree, vlooien, braken, giardia, wormen en overige parasieten etc. wordt de hond niet toegelaten op de training. Uiteraard is de eigenaar altijd welkom om de les mee te lopen zonder hond.

 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld per pin, contant of per bank te voldoen voor aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.

 3. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. (ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de cursus, eigen vakantie, loopsheid of ziekte)

 4. Is uw teef loops, overleg dan met de instructeur of deelname mogelijk is. Uiteraard is de eigenaar altijd welkom om de les mee te lopen zonder hond.

 5. Bij afmelding zijn er geen inhaallessen mogelijk

 6. Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus, behoudt Hondenschool Goes zich het recht voor om een cursus te annuleren of te verplaatsen naar een ander tijdstip, waarbij eventuele reeds betaalde cursusgelden worden meegenomen naar de andere datum.

 7. Als een les uitvalt door ziekte van de instructeur, door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden, dan is restitutie van die les niet mogelijk. Er zal gezocht worden naar een inhaalmogelijkheid, dit kan op een andere dag en ander tijdstip dan de oorspronkelijke cursusdag vallen. Mocht er geen inhaalmogelijkheid gevonden worden, dan vervalt deze les.

 8. Restitutie van het cursusgeld bij voortijdse beëindiging, tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk. (ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de cursus, eigen vakantie, loopsheid of ziekte)

 9. Wanneer door aangescherpte maatregelen door de overheid i.v.m. Covid-19 er (tijdelijk) geen lessen gegeven mogen worden, dan schuiven deze lessen door naar het tijdstip dat deze maatregelen worden opgeheven en/of wanneer de lessen weer mogen plaatsvinden. De (tijdelijke) stopzetting van de lessen door deze maatregelen is geen reden tot restitutie van het cursusbedrag door Hondenschool Goes.

   

III. Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool/cursuslocatie aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les , op de hoogte te brengen.
 2. Tijdens de training loopt altijd dezelfde persoon met de hond, tenzij, na overleg met de instructeur anders is afgesproken.
 3. Laat de hond goed uit buiten het terrein, voor je naar de training komt. Als de hond onverhoopt toch iets moet doen, moet dit opgeruimd worden, dit geldt zowel op als buiten het terrein (ook in de berm) en op het veld, het is daarom aanbevolen plastic zakjes mee te nemen.
 4. Op het terrein van de hondenschool of cursuslocatie dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn. Dit geldt ook voor of na afloop van de training.
 5. Honden die agressief gedrag kunnen vertonen, mogen nooit alleen gelaten worden en kunnen alleen het terrein betreden met toestemming van de instructeur
 6. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 7. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 8. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip inentingen ontvangen, dit in overleg met de dierenarts.
 9. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 10. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 11. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 12. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.
 13. Het is niet toegestaan te fotograferen/filmen tijdens de lessen zonder toestemming van de instructeur en andere cursisten. Gebruik van foto’s waarop andere cursisten en/of instructeur afgebeeld staan, mogen niet op social media gebruikt worden zonder toestemming. Uitzonderingen in overleg.
 14. Hondenschool Goes laat géén honden toe bij de theorielessen op de hondenschool. De honden dienen in de auto of bench te blijven gedurende de theorielessen.


IV. Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de Hondenschool Goes.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de Hondenschool Goes
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de Hondenschool Goes voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden. V. Privacy

 1. Hondenschool Goes, gevestigd aan Gebroeders Spykerstraat 4 4462 GJ Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  Silke Heddema is de Functionaris Gegevensbescherming van Hondenschool Goes. Zij is te bereiken via info@hondenschoolgoes.nl
 2. Hondenschool Goes hecht veel waarde aan kwaliteit: we werken daarom graag samen met andere kwaliteitsaanbieders. We maken - uiteraard binnen de wettelijke kaders - gebruik van uw gegevens voor informatie vanuit onze eigen organisatie, maar ook voor informatie vanuit onze partners. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Voor een overzicht van de partijen, zie VI-5. U heeft recht op inzage / wijziging / verwijderen van uw opgeslagen gegevens, zie artikel VI-7

 


VI. Europese Privacywetgeving (AVG) van kracht per 25 mei 2018

 1. Hondenschool Goes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Gegevens van uw hond.
 2. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondenschoolgoes.nl dan verwijderen wij deze informatie.
 3. Hondenschool Goes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 4. Hondenschool Goes neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 5. Hondenschool Goes deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hondenschool Goes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Hondenschool Goes uw persoonsgegevens aan andere derden, te weten Royal Canin en Reaal Dier & Zorg. Met deze partijen heeft Hondenschool Goes een verwerkersovereeenkomst gesloten.
 6. Hondenschool Goes gebruikt cookies.
 7. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen in ons klantenprogramma Kennelcare. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenschool Goes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hondenschoolgoes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hondenschool Goes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 8. Hondenschool Goes bewaart voor de eigen administratie gegevens verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst in een beveiligde database van Kennelcare, welke uitsluitend door de medewerkers van Hondenschool Goes en u zelf ingezien en gewijzigd kan worden. Hondenschool Goes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hondenschoolgoes.nl
 9. Gegevens verstrekt bij het aanmelden voor de Hondenschool Goes nieuwsbrief worden niet verstrekt aan derden en worden opgeslagen bij Laposta, waarmee Hondenschool Goes een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Laposta stelt de gegevens niet beschikbaar aan derden, en bewaart de gegevens in een beveiligde database. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de periodieke nieuwsbrief en 'verjaardag' e-mail van Hondenschool Goes.
 10. Gegevens opgeslagen bij Hondenschool Goes worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 11. Na verzoek tot verwijderen van gegevens worden deze per direct en definitief verwijderd.

 

 

Kattendijke, november 2022